Prisijungimas

Užsiregistruokite ir administruokite savo įmonės informaciją nemokamai.

KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

2012-2013 m. m. vykdomos pradinio (1-4 klasių ), pagrindinio ( 5-10 klasių ) ir vidurinio (12 klasės) programos Mokykloje dirba 48 kompetentingi mokytojai: 1 mokytoja ekspertė, 19 mokytojų metodininkų, 22 vyr. mokytojai, 6 mokytojai, socialinė pedagogė, psichologas, logopedė. Mokyklos savivalda: Mokyklos taryba, Metodinė taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba.
Adresas: Verkių g. 30, LT-44480, KAUNAS
Telefonas: (37) 348028
Faksas: (37) 348028
El. paštas:
Tinklalapis:
Kodas: 190137640
Darbuotojų skaičius: 51 - 100 darbuotojų

Įmonės informacija

KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖ MOKYKLA Verkių g. 30, LT-44480 KAUNAS, LIETUVA (37) 348028
Darbo laikas: I-V: 08.00 - 12.00 12.30 - 16.30.
Direktorė, raštinė, telefaksas (37) 348028
Pavaduotoja ugdymui (37) 348023
Pavaduotoja ugdymui (37) 348619
Pavaduotoja ūkio reikalams (37) 348023
Socialinė pedagogė (37) 348619
Svetainės adresas internete www.ziburys.kaunas.lm.lt
El. p.
Direktorė: Birutė Balčiūnienė, II vadybinė kategorija, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
Mokykloje šiuo metu mokosi 501 mokinys.
Pradinio ugdymo pakopoje – 171 mokinių.
Pagrindinėje pakopoje (5 - 10 kl.) – 276 mokiniai.
Vidurinėje pakopoje (11 - 12 kl.) - 54 mokiniai.
Mokykloje dirba 48 kompetentingi mokytojai: 1 mokytoja ekspertė, 19 mokytojų metodininkų, 22 vyr. mokytojai, 6 mokytojai, socialinė pedagogė, psichologas, logopedė.
Mokyklos savivalda: Mokyklos taryba, Metodinė taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba.
Nuo 2 - os klasės mokoma ankstyvosios anglų kalbos.
Mokykloje veikia: laivų modeliavimo, sportinių šokių, tautinių šokių, dramos, sportiniai, dailės, muzikos ir kt. būreliai.
Kauno ŽIBURIO vidurinės mokyklos misija: MOKYKLOS VIZIJA
Atvira kaitai ir naujovėms Aukštųjų Šančių pagrindinė mokykla, padedanti mokiniams tikslingai pasirinkti ugdymo tęstinumą, saugi ir nuolat gerinanti ugdymosi aplinkas.
MOKYKLOS MISIJA
Teikti mokiniams pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, sudaryti palankias sąlygas mokymuisi ir saviraiškai, atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio individualius gebėjimus ir poreikius, padėti mokiniams pasirinkti ugdymosi tęstinumą.
VERTYBĖS IR FILOSOFIJA
Vertybės: atsakomybė, sąžiningumas, kūrybiškumas, pagarba vieni kitiems, tolerancija, tobulėjimas.
Filosofija: neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias, neužtenka norėti, reikia veikti.
Aukštos kvalifikacijos mokytojai, mokydamiesi savarankiškai, plėtoja savo, kaip besimokančio miesto piliečio kompetencijas, geba ugdymo procese kūrybiškai taikyti modernias technologijas, dalyvauja švietimo projektuose.
Kauno ŽIBURIO vidurinės mokyklos vizija: Kauno ŽIBURIO vidurinė mokykla - demokratiška, sudaranti lygias galimybes mokyti visiems steigėjo apibrėžtoje mikrorajono teritorijoje gyvenantiems vaikams. Teikia modulių, pasirenkamųjų dalykų ir popamokinių ugdymo pasiūlą. Ugdymo mokinius modernizuotoje, saugioje, jaukioje aplinkoje.
Mokyklos tikslai: pradinio ugdymo tikslas - išugdyti sveiką, aktyvų, kūrybingą, elementaraus raštingumo ir socialinių, informacinių, pažintinių, veiklos gebėjimų bei vertybinių nuostatų pagrindus įgijusį vaiką.
Mokyklos tikslai: pagrindinio ugdymo tikslas - laiduojant darnią asmens dvasinių ir fizinių galių plėtotę, išugdyti aktyvų, savarankišką, atsakingą, sociokultūrinio raštingumo, būtino sėkmingai socialinei integracijai ir tolesniam mokymuisi, pagrindus įgijusį mokinį.
Mokyklos tikslai: vidurinio ugdymo tikslas - išugdyti savarankišką, atsakingą, asmenį, norintį ir pajėgiantį visą gyvenimą mokytis, tobulinti savo gebėjimus, padėti jam įgyti asmeninę, pilietinę bei socialinę kultūrinę kompetenciją, būtiną sėkmingam tolesniam mokymuisi, įsitvirtinimui darbo, profesinės veiklos pasaulyje, kūrybingam dalyvavimui krašto pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime.
Mokyklos uždaviniai: Įdiegti ugdyme inovatyvius, kūrybiškus, mokinių motyvaciją skatinančius mokymosi metodus, siekiant 5-10 klasių mokinių mokymosi pažangos, panaudojant MK lėšas.
Mokyklos uždaviniai: sukurti efektyvią ugdymo karjerai sistemą, padedančią mokiniams įgyti karjeros kompetencijų. Kurti jaukią mokyklos aplinką, panaudojant specialiąsias ir 2% lėšas.
Mokyklos uždaviniai: ugdymo procese atsižvelgti į individualius fizinius, psichologinius, sociokultūrinius ypatumus.
Mokyklos uždaviniai: taikyti ugdymo metodus, atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnio bei individualius ypatumus, ugdymo srities specifiką.
Mokyklos uždaviniai: sukurti ugdymo turinį, atitinkantį ugdymo tikslus, ugdymosi poreikius ir interesus.
Mokyklos uždaviniai: naudoti ugdymo priemones, skatinančias vaiko smalsumą, aktyvumą, kūrybiškumą.
Mokyklos uždaviniai: taikyti ugdančią, skatinančią, psichofizines vaiko galias tausojančią vertinimo sistemą.
Mokyklos uždaviniai: teikti papildomąjį ugdymą, puoselėjantį ir plėtojantį vaiko individualybę.
Mokyklos uždaviniai: teikti vaikui būtiną pedagoginę, psichologinę, informacinę, specialiąją ir kt. pagalbą.
Mokykloje mokiniams išduodami LR švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka: mokymosi pasiekimų pažymėjimai, pradinio išsilavinimo pažymėjimai, aštuonmečio pažymėjimai, pagrindinio ugdymo pažymėjimai, brandos atestatai, brandos atestatų priedai.

Veiklos sritys

  • Bendrojo lavinimo mokyklos, gimnazijos »
    • - Pagrindinės mokyklos »